Sesja Rady Miejskiej

17.02.2009 godzina 17.00 w Sali Rajców w Ratuszu odbędzie się sesja Rady Miejskiej.
Porządek obrad:

1.   Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta między sesjami.

2.  Analiza stanu bezpieczeństwa publicznego w mieście - informacja Komendanta Powiatowego Policji w GŁOGOWIE.

3.   Polityka mieszkaniowa Gminy Miejskiej GŁOGÓW - informacja na temat Towarzystwa Budownictwa Społecznego oraz mieszkań komunalnych i socjalnych.

4.  Podjęcie uchwał w sprawie:

4.1   zmian budżetu Gminy Miejskiej GŁOGÓW na rok 2009,

4.2   zmian w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym Gminy Miejskiej GŁOGÓW na lata 2008 - 2012,

4.3 przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedli mieszkaniowych Żarków - Piastów Śląskich (jednostka D) w GŁOGOWIE,

4.4 wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty,

4.5 wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy wykupie lokali mieszkalnych, stanowiących własność Gminy Miejskiej GŁOGÓW,

4.6. wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej GŁOGÓW na lata 2009-2013,

 4.7 zmieniająca uchwałę Nr XXV/218/2008 z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie uchwalenia Statutu Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w GŁOGOWIE,

 4.8 udzielenia odpowiedzi na skargę.

5.       Rozpatrzenie wniosku o odwołanie Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w GŁOGOWIE:

-   powołanie Komisji Skrutacyjnej,

-   przeprowadzenie głosowania (tajnego),

-   podjęcie uchwały.

6.       Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w GŁOGOWIE:

-   zgłaszanie kandydatów na funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w GŁOGOWIE,

-   powołanie Komisji Skrutacyjnej,

-   przeprowadzenie głosowania (tajnego),

-   podjęcie uchwały.

7.       Sprawozdanie z prac stałych Komisji Rady w 2008 roku.

8.       Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

9.       Interpelacje i wnioski oraz odpowiedzi na interpelacje i wnioski.

10.   Sprawy różne.

Dostosowanie strony internetowej Urzędu Miasta Głogów do potrzeb osób niepełnosprawnych realizowane w ramach projektu dofinansowanego ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.