Ogłoszenie o możliwości składania uwag na realizację zadania publicznego pn XXV Festiwal Piosenki Religijnej z okazji Dnia Matki"

zobacz treść oferty

Ogłoszenie otwartych konkursów ofert na realizacje zadań publicznych w roku 2018 w zakresie kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Prezydent Miasta Głogowa ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2018 w zakresie kultury, sztuki  i ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Rodzaj zadania: "Lato z kulturą - organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży poprzez działania kulturalne, artystyczne, rozwijające twórczość itp. podczas wakacji."

Ogłoszenie wraz z załącznikami - pobierz

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania w roku 2018 w zakresie wsparcia wkładów własnych

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w roku 2018 w zakresie wsparcia wkładów własnych organizacji pozarządowych w formie zadań z zakresu pomocy społecznej pn. "Dofinansowanie wkładu własnego do projektów realizowanych z funduszy zewnętrznych".

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej - pobierz

Ogłoszenie o możliwości składania uwag na realizację zadania pn. Wydawnictwo Głogów - poszukiwanie zaginionej historii

zobacz treść oferty

Dostosowanie strony internetowej Urzędu Miasta Głogów do potrzeb osób niepełnosprawnych realizowane w ramach projektu dofinansowanego ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.